Please activate JavaScript! — Or click here for the SiteMap.
 

Kňazi pôsobiaci vo farnosti

V oslianskej farnosti sa už vystriedal značný počet kňazov. Ich zoznam siaha až do začiatku XIV. storočia, z ktorého sa síce zachovali iba krátke útržkovité správy, ale o to cennejšie pre bohatú históriu tejto farnosti.

Takto od roku 1332 až po súčasnosť (r. 2006) pôsobilo v Oslanoch 42 kňazov. Niektorí z nich pôsobili dlhšie, iní veľmi krátko. Na nasledujúcich stranách je uvedený ich zoznam a krátka charakteristika.

DOMINIK. Je spomínaný ako kňaz kostola sv. Štefana, kráľa z „Hoslan“ - Oslian vo Vatikánskych archívoch.1 V Oslanoch pôsobil v rokoch 1332 – 1337.2

TOMÁŠ. Syn Štefana pochádzajúceho z Leloviec. Farárom v Oslanoch bol v roku 1395.3

POLÉCZY PETER. Bol synom Šimona Poléczyho z Bojníc. Ako farár v Oslanoch pôsobil v roku 1483 a od roku 1485 ako správca altárie v Bojniciach. V roku 1488 ho kráľ Matej prezentoval z moci práva Ostrihomskému katedrálnemu archidiakonovi Tomášovi a generálnemu vikárovi de Ibafalva, aby ho inštaloval.4

GREGOR. O tomto oslianskom farárovi sa z roku 1561 zachoval takýto záznam z vizitácie: „Je dekanom tohože dištriktu, ustanovený ctihodným pánom Štefanom Zakalinszkým. Má formáciu (vzdelanie) a má tiež manželku, bradu a kňazskú tonzúru. Sviatosť vysluhuje pod obidvomi spôsobmi.“5

KNIHÁR AMBRÓZ. Vo vizitácii z 9. 4. 1561 sa o ňom píše: „Je tu farár menom Ambróz, ženatý, s bradou, nemá tonzúru a prijíma pod obojím spôsobom. Všetci ľudia bývajúci na tomto mieste si ho chvália. Vysvätený bol najdôstojnejším pánom Jurajom, biskupom Päťkostolským v Bratislave, od ktorého prijal aj formáciu.“6

ŠTEFAN. Bol až do roku 1581 farárom v Rybníku, odkiaľ v tom istom roku prešiel do farnosti Oslany.7

DRAGOVICS MARTIN. Za farára v Oslanoch bol ustanovený 12. 2. 1665 a pôsobil tu dva roky. Dňa 30. 4. 1669 bol uvedený do farnosti Ružindol, tu pôsobil až do roku 1682.8

KAPRI JÁN. Objavuje sa v roku 1634 ako farár v Nitrianskej Blatnici. V roku 1647 je menovaný v katalógu kléru na písomný príkaz Juraja Lippaya za farára v Jacovciach, s filiálkou Tessár. Dňa 29. 5. 1667 bol uvedený za farára do Oslian, kde v roku 1674 dostal nástupcu. Od roku 1683 bol farárom v Bátovciach, kde mu vzbúrenci tak poškodili majetok, že bol nútený živiť sa žobraním.9

BARTÁNI MIKULÁŠ. Jeho priezvisko je uvádzané aj ako BARTHÁNY alebo BÁRSONYI. Narodil sa v roku 1630 a pochádzal z Liptova. Bol fyzikom a kazuistom. V roku 1657 sa stal farárom v Malých Kršteňanoch. Odtiaľ bol uvedený 12. 9. 1667 do Brezian, o rok neskoršie do farnosti a prepozitúry Nováckej a odtiaľ napokon 17. 5. 1674 do Oslian, kde pôsobil až do roku 1680.10

JURIKAY JÁN LAZAR. O tomto kňazovi, ktorý bol ustanovený za farára v Oslanoch 23. 3. 1680, hovorí aj jedna krátka anonymná informácia: „Chorý na oči, aj obetu slávi ťažko.“ Svojho nástupcu sa dočkal v roku 1700 až po dvadsiatich rokoch pôsobenia.11

MEDNYÁNSZKY JONÁŠ. Narodil sa v roku 1655. Dňa 30. 3. 1681 bol ustanovený za farára v Sučanoch v Turčianskej župe, ale už od 1. 7. toho istého roku bol preložený do Piešťan. Ďalším jeho pôsobiskom boli Kovárovce (1685), potom Stará Turá (1689) a Svätý Jur (1691), kde v roku 1699 Ján Volkra vykonal vizitáciu a o farárovi poznačil: „V 44. roku života a v 17. roku kňazstva je tu už 8 rokov farárom. Má niekoľko kníh a zakrátko bude mať nový breviár.“ Medzitým bol ustanovený do Sládkovičova (1689), skadiaľ 27. 4. 1700 prichádza do Oslian, aby tu pôsobil tri roky. Ďalším pôsobiskom bol Turčiansky sv. Martin (1703), odkiaľ bol Rákoczyho prívržencami násilne vyhnaný a ušiel do Starej Turej, kde bol 22. 7. 1706 uvedený do úradu. Do Turčianskeho sv. Martina sa častejšie pokúšal vrátiť a tak v roku 1709 bol druhýkrát ustanovený. Jeho posledným pôsobiskom bol Pobedim (1715), kde účinkoval až do 6. 11. 1719.12 Tam aj zomrel 5. 12. 1719.13

RAUKAY ŠTEFAN IGNÁC. Narodil sa v roku 1656. Pochádzal z Bratislavskej župy. Bol chovancom seminára sv. Štefana a teológiu ukončil na Pázmányho univerzite. Od roku 1690 bol farárom v Turčianskom sv. Jure, neskôr v Kostolnej Vsi (14. 8. 1692), odtiaľ už po mesiaci odišiel do Podolínca (16. 9. 1692). Ďalej účinkoval v Detve (1698) a vo Vrbovom (1699), kde začal písať matriky. Do Oslian bol preložený 13. 4. 1703 a pôsobil v tejto farnosti až do 27. 5. 1706, kedy sa stal hlavným správcom prepoštskej kaplnky v Novom Meste nad Váhom. Jeden rok bol farárom v Blatne (1709 – 1710), potom vo Velčiciach (1712) a v Moravanoch (1723) Posledným pôsobiskom, kde znovu bol iba jeden rok, bol Pobedim (22. 4. 1728 – apríl 1729).14

ANTALOVICS JÁN ŠTEFAN. 3. 12. 1701 prijal investitúru pre Nováky v Nitrianskej župe. Odtiaľ presne po ôsmich rokoch (3. 12. 1709) prišiel do mestečka Oslany, kde pôsobil do roku 1711. Počas jeho pôsobenia v Oslanoch bol 16. 11. 1707 pochovaný posledný evanjelik Juraj Para.15 Zomrel 14. 4. 1711.16

JASZLÓCZY JAKUB. Teológiu študoval na Pázmáneu.17 Od roku 1699 pôsobil vo Svätej Mare, odkiaľ administroval aj Svätý Ďur, kde počas Rákoczyho moci prišli evanjelickí farári, ktorí po uzavretí pokoja mu odovzdali miesto. V roku 1711 bol farárom v Oslanoch, kde v tom istom roku počas epidémie moru aj zomrel.18

TOMAŠOVIČ ANDREJ. Narodil sa roku 1684 v Podskalí, v Trenčianskej župe. Bol žiakom Generálneho seminára, v ktorom aj roku 1709 ukončil teológiu. Za kňaza bol vysvätený 2. 5. 1709 a osliansku farnosť prevzal počas stále trvajúcej morovej epidémie 18. 8. 1711. Napriek tomu sa veľmi horlivo venoval farnosti až do roku 1735.19

ŠKOLKA JAKUBEJ JURAJ. Narodil sa 27. 3. 1708 v Modre. Jeho rodičia sa volali Ján a Katarína Jakubej a jeho ďalšie priezvisko bolo pravdepodobne neskôr z neznámych dôvodov pridané. Ako farár v Oslanoch pôsobil v roku 1735, kedy sa stal okresným dekanom. O dvadsať rokov neskôr (1755) pôsobil v Prievidzi. Zomrel 18. 5. 1759.20

DOMANICKÝ MIKULÁŠ. Pochádzal z Domaniže z Trenčianskej župy. Štúdium teológie ukončil za 3 roky v roku 1730 v Červenom seminári. Roku 1733 bol inštalovaný v Dolnom Kubíne, skadiaľ 13. 10. 1755 prišiel do Oslian.21 Tu v roku 1756 začal stavať nový a väčší kostol, nakoľko dovtedajší bol vo veľmi úbohom stave.22 Nakoniec 12. 5. 1765 odišiel do Prievidze, kde 29. 5. 1767 zomrel.23

SILÁČEK JÁN. Narodil sa v Trenčíne a teológiu ukončil v Pázmáneu. Jeden rok pôsobil ako kaplán v Bojniciach (1757) a potom ako farár v Krásne (1758). V Oslanoch pôsobil dva roky (1765 – 1767). Stadiaľ, na príhovor provizora Juraja Husára a patróna Jána Pálffyho, odišiel za okresného dekana do Prievidze, avšak proti vôli Prievidžanov, čo vyvolalo vtedy známu vzburu žien, ktorú musela riešiť až vojenská vrchnosť. Mnohé ženy vtedy skončili aj v nitrianskej väznici. Nakoniec sa v roku 1790 zriekol svojho benefícia a odišiel do Šaštína, kde v tom roku aj zomrel.24

DUBINA ŠTEFAN JOZEF. Narodil sa 25. 10. 1730 v Malých Kršteňanoch.25 Štúdium teológie ukončil v Trnave v roku 1757 v generálnom kolégiu, kde sa okrem slovenčiny výborne naučil aj po maďarsky.26 Od roku 1757 bol kaplánom v Polomke, Dubine (1758), Ladiciach (1759) a v Čiernej (1759). V tom istom roku 7. 7. 1759 bol uvedený za farára vo svojom rodisku v Malých Kršteňanoch, skadiaľ 21. 8. 1767 prišiel do farnosti Oslany, s ktorou bol včlenený do Banskobystrickej diecézy.27

SCHESTÁKY JOZEF. Narodil sa 15. 8. 1750 v Ružomberku. Patril do Stánku Slovenského učeného tovarišstva v Banskej Bystrici.28 Hovoril slovensky, maďarsky a čiastočne nemecky. Za kňaza bol vysvätený v roku 1773. Slúžil v slovenskom jazyku.29 V roku 1776 bol kaplánom v Prievidzi a roku 1778 farárom v Kamenci pod Vtáčnikom, kde postavil novú faru. V roku 1790 prišiel do Oslian a stal sa okresným dekanom. Je autorom krátkej histórie Oslian. V roku 1802 sa stal čestným kanonikom a roku 1819 banskobystrickým kanonikom a cirkevným sudcom súdnej tabule Zvolenskej župy. Bol mužom jasného a prívetivého ducha. Zomrel 2. 1. 1823.30

SZENTIVÁNYI IMRICH. Narodil sa 15. 12. 1785 vo Svätom Jáne. Pochádzal zo 17 detí, z ktorých boli 3 kňazi. Študoval v Levoči, v Novom Meste, Trnave a v Pešti. Za kňaza bol vysvätený v roku 1807. Bol archivár a protokolista, v roku 1808 fiškus, konzistorial a biskupský sekretár (1810). Farárom v Oslanoch sa stal v roku 1813 a v roku 1826 dekanom. Od roku 1812 – 1814 organizoval postavenie oslianskej fary, pričom sa veľmi zadĺžil. Od roku 1827 spravoval Kremnické Bane a dva roky pred smrťou (1830) vykonával ešte úrad sudcu súdnej stolice tekovskej, liptovskej a zvolenskej župy. Bol učený a veľmi dobrý kazateľ. Zomrel 10. 12. 1832.31

SIMUNYI JURAJ. Narodil sa 17. 4. 1787 v Rybanoch. Za kňaza bol vysvätený v roku 1810. Kaplánom bol vo Zvolenskej Slatine, Novej Bani, Bojniciach a Žarnovici. V roku 1815 sa stal správcom farnosti v Slovenskej Ľupči, o rok neskôr v Oslanoch a znovu v Slovenskej Ľupči (1820). Ďalej pôsobil ako farár v Necpaloch a Martine (1821), v Bystričanoch (1822), v Rudne (1825), v Horných Hámroch (1830). V roku 1831 sa stal rektorom seminára a neskôr aj asesorom (1839). Nakoniec dostal hodnosť čestného kanonika (1852) a v roku 1865 sa stal aj sídelným banskobystrickým kanonikom. Zomrel 27. 11. 1877.32

HOLMIKY VINCENT. V Oslanoch pôsobil v rokoch 1828 až 1838.33 (Bližšie pozri tu)

DANISS ŠTEFAN. Narodil sa 29. 5. 1797. Za kňaza bol vysvätený v roku 1826. Kaplánom bol vo Valaskej, Badíne, Horných Hámroch, Vyhniach, Žarnovici, Novej Bani, Banskej Bystrici, Prievidzi a v Chrenovci. Ako správca farnosti pôsobil v Medzibrode, Jalnej, Moštenici, Oslanoch a v r. 1839 znovu v Badíne. Farárom bol v Čiernom Balogu (1840) a v Bacúrove (1844). Zomrel 1. 1. 1879 v Beňuši.34

TAKÁČ JOZEF. Narodil sa 1. 1. 1806 v Banskej Štiavnici. Za kňaza bol vysvätený v roku 1829. Ako kaplán pôsobil v Detvianskej Hute, Chrenovci, Tužine, Banskej Bystrici, Detve, Bojniciach a opäť v Chrenovci. Roku 1833 sa stal profesorom na gymnáziu v Banskej Bystrici. O rok neskôr sa dostal na faru do Ľubietovej, čo však bolo proti intenciám biskupa, preto sa jej musel zrieknuť a odísť za kaplána do Detvy. Farárom v Oslanoch sa stal v roku 1838, odkiaľ odišiel za správcu farnosti do Hornej Vsi. Zomrel 31. 5. 1873.35

ŠTANGA JÁN. Narodil sa 18. 11. 1814 v Kamenci pod Vtáčnikom. Za kňaza bol vysvätený v roku 1838. Kaplánom bol v Badíne, Chrenovci a Predajnej. Ako správca farnosti pôsobil v Ponikách (1839) a v Medzibrode (1842), kedy sa zároveň stal aj suplujúcim profesorom na gymnáziu v Banskej Bystrici. V roku 1852 bol farárom vo Vígľašskej Hute – Kalinke a v Kamenci pod Vtáčnikom. V roku 1856 bol menovaný za okresného dekana a farára v Oslanoch.36 Zomrel ako farár a zároveň osliansky vicearcidiakon na choleru 13. 10. 1866.37

HRIVNÁK JURAJ. Narodil sa 10. 8. 1819 vo Valči. Za kňaza bol vysvätený 25. 9. 1842.38 Kaplánom bol v Bojniciach, vo Zvolene a v Banskej Bystrici. Ako správca farnosti pôsobil v Trnavej Hore. Farárom sa stal v roku 1845 v Mošovciach,39 odtiaľ 12. 2. 1867 prišiel do Oslian, kde bol40 postupne vymenovaný za okresného dekana (1872) a nitrianskeho archidiakona (1877). Zomrel 27. 7. 1898 na Starých Horách.41

UJVÁRI MATEJ. Narodil sa 10. 2. 1852 v Liptovskom Hrádku. Za kňaza bol vysvätený 2. 7. 1877.42 Mal dve kaplánske pôsobiská: Detvu a Banskú Bystricu. Farárom bol v Bystričanoch (1887) a od roku 1897 v Oslanoch, kde mu bol udelený titul čestného dekana (1927). Bol vysokej postavy a veľmi obľúbený v spoločnosti popredných ľudí. Jeho pôvodné priezvisko Zuskin bolo pomaďarčené na Ujvári.43 Ako osliansky farár stál pri založení „Jednoty“ v Oslanoch (23. 10. 1921), ktorá v obci vyvíjala kultúrnu a športovú činnosť a zároveň bol jej prvým predsedom.44 Zomrel 1. 5. 1932 a pochovaný je na oslianskom cintoríne, pri hlavnom kríži.45

PETIC PETER. Narodil sa 6. 6. 1901 v Nedožeroch – Brezanoch. Základnú školu navštevoval v rodných Nedožeroch. Gymnázium vyštudoval u Piaristov v Prievidzi a v Nitre. Teologické štúdia absolvoval v roku 1925 na Bohosloveckej fakulte v Olomouci a v Prahe. Ako kaplán a neskôr aj ako farár pôsobil v Oslanoch. Patril k predstaviteľom poslednej generačnej vrstvy národných buditeľov a pracoval aj v Spolku slovenských katolíckych akademikov Považan. V roku 1920 stál spolu s Jánom Mjartanom pri založení Spolku severonitrianskych akademikov. V Oslanoch sa stal predsedom školskej stolice, výboru Katolíckej jednoty žien, Orla, ako aj členom výboru obce a katechétom. Popri pastoračnej, národnobuditeľskej a osvetovej práci sa venoval aj výskumu národných a kultúrnych dejín hornonitrianskeho regiónu. Prispieval do viacerých periodík: Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti, Kultúra, Slovenské pohľady, Náš kraj a zborník Spolok slovenských katolíckych akademikov Považan. Zanechal aj monografiu Národovci Hornej Nitry (Martin 1931). Vyzdvihoval nielen kultúrno – národný význam redakčného krúžku sústredeného okolo časopisu Náš kraj, ale aj vplyv rehole piaristov (od roku 1660), na Hornú Nitru, najmä pod vedením Pavla Frankoviča Horvátha a Františka Hanáka v období 17. a 18. storočia. Veľmi cenné sú aj jeho poznámky k monografii významného slovenského národovca Františka Šujanského (1832 – 1907) či Osobné a rodové mená slovenské (Ružomberok 1893). Nakoniec tento literárne činný kňaz zanechal v rukopise aj dielo Dejiny Hornej Nitry. Zomrel 15. 1. 1938 v Oslanoch46 a pochovaný je v rodných Nedožeroch.47

SZÓJÓZSEF VOJTECH. Narodil sa 7. 1. 1911 v Šőregu. Za kňaza bol vysvätený 23. 12. 1933. Ako kaplán pôsobil na Veľkom Poli (1934), v Detvianskej Hute (1934), v Čiernom Balogu (1935) a v Hriňovej (1936).48 V Oslanoch pôsobil v rokoch 1938 až 1939.49 Ešte ako bohoslovec teológie v Banskej Bystrici preložil do slovenčiny dielo Ladislava Dezidera Nánássyho, „Az emberi lélek – Ľudská duša“.50

HUŤKA JOZEF. Narodil sa 30. 3. 1906 v Medzibrode nad Hronom. Pochádzal z roľníckej rodiny. V detstve osirel, preto o jeho výchovu sa starala teta. Bol dobrosrdečný, priamej a otvorenej povahy. Základnú školu, gymnázium a vysokú školu bohosloveckú skončil v Banskej Bystrici. Za kňaza bol vysvätený 26. 4. 1931. Ako kaplán pôsobil na Starých Horách (1931), v Krupine (1931) vo Vrútkach (1935) a ako správca farnosti vo Vígľašskej Hute – Kalinke (1935). Do farnosti Oslany bol pridelený 1. 5. 1939, ale už od 1. 6. 1939 sa stal správcom farnosti Podkonice.51 V roku 1959 bol uväznený. Po desiatich rokoch sa stal správcom farnosti v Motyčkách. Zomrel 15. 2. 1972 a pochovaný je v Podkoniciach. 52

TOMEČEK VINCENT OFM. Narodil sa 14. 11. 1891 v Gbeloch. Za kňaza bol vysvätený v roku 1914 v reholi františkánov (OFM). Účinkoval v Malackách a Ostrihome. V rokoch 1916 – 1918 bol vojenským kňazom a nakoniec kaplánom v Beckove. Do služieb Banskobystrickej diecézy bol prijatý v roku 1921. Ako kaplán pôsobil na Starých Horách, v Banskej Bystrici, vo Zvolene, v Detve, Detvianskej Hute, Novej Bani a Oslanoch. V roku 1927 sa stal administrátorom a neskoršie aj farárom (1933) v Necpaloch. Od roku 1939 pôsobil ako správca farnosti a neskôr (1940) ako farár v Oslanoch, ktoré v čase jeho príchodu boli viac než rozhárané, čo sa mu aj podarilo upokojiť. V roku 1952 bol správcom farnosti na Ponikách, kde ho zatkli a väznili až do roku 1954. Bol veľmi prívetivý, človekom s uhladeným vystupovaním. Vynikal v speve (mal krásny tenor), čím si vedel získať aj širokú spoločnosť. Bol vynikajúcim kazateľom, ktorý vedel mnohých nadchnúť a povzbudiť. Taktiež bol obľúbený aj u biskupa Andreja Škrábika, ktorý sa zvykol uňho ubytovať, keď konal birmovky v Nitrianskom kraji a súčasne mu posielal aj chorľavých kaplánov na zotavenie. Bol patriotom, matičiarom, ktorý propagoval slovenskú literatúru. Po prepustení z tábora v Močenku (keďže nedostal štátny súhlas), sa živil prekladaním listín pre Maticu Slovenskú. V závere svojho života býval v Necpaloch. Zomrel 30. 11. 1956.53

LUKNÁR KAROL. Narodil sa 12. 11. 1911 v Rači. Za kňaza bol vysvätený 19. 6. 1938.54 V roku 1951 bol prijatý do dočasných služieb Banskobystrického biskupstva z rehole Milosrdných bratov. Ako správca farnosti pôsobil na Ponikách a v Oslanoch, v Očovej (1952) a v Žarnovici (1958). Zomrel 18. 6. 1977.55 Pochovaný je na cintoríne v Žarnovici.

ORŠIN ANTON. Narodil sa 28. 7. 1913 v Dolných Rykynčiciach. Za kňaza bol vysvätený 11. 6. 1944.56 Ako kaplán pôsobil v Jastrabej, v Kremnici, v Brezne (1945) a znovu v Kremnici (1946). V Oslanoch sa stal správcom farnosti v roku 1953, odkiaľ odišiel v roku 1970 za správcu farnosti do Partizánskeho. Od roku 1974 bol na odpočinku v Charitnom dome vo Vrbovom a zároveň jeho duchovným správcom. Zomrel 21. 11. 197857 a pochovaný je v Dolných Rykynčiciach.

HUDEC ŠTEFAN. Narodil sa 24. 9. 1912 v Nedašovciach. Za kňaza bol vysvätený 5. 2. 1939. Kaplánom bol v Čiernom Balogu, v Podkoniciach (1940) a v Detvianskej Hute (1941). Správcom farnosti bol v Hrachovišti (1945) a v Horných Hámroch (1947), kde bol v roku 1951 vymenovaný za okresného dekana pre novobanský okres. Od roku 1963 sa stal správcom farnosti v Brezne a o rok neskôr breznianskym okresným dekanom. Správcom farnosti Oslany bol od roku 1970.58 Zomrel 22. 12. 1986 a pochovaný je v Žabokrekoch nad Nitrou.

KANIANSKY JOZEF. Narodil sa 17. 11. 1944 v Hradci pri Prievidzi. Za kňaza bol vysvätený 23. 6. 1968 v Bratislave. Ako kaplán pôsobil v Novej Bani (1968) a vo Zvolene (1970). Spravoval tieto farnosti: Sliač (1975), Zvolen (1978), Tŕnie (1980), Oslany (1982), Sklené Teplice (1984) a Žiar nad Hronom (1988). V roku 1990 sa stal znovu farárom v Sklených Tepliciach a o rok neskôr v Medzibrode a v Benuši (1995). Od roku 1997 bol správcom Katedrálneho kostola v Banskej Bystrici59 a dekanom. Od roku 2005 je administrátorom vo farnosti Tŕnie.

OLIŠ RUDOLF. Narodil sa 30. 7. 1951 v Dolnej Súči. Za kňaza bol vysvätený 10. 6. 1979 v Bratislave. Jeho jediným kaplánskym miestom bola Nová Baňa (1979). Od roku 1981 pôsobil ako správca farnosti v Turčianskom Ďure a od roku 1984 v Sklených Tepliciach a v Oslanoch, kde pôsobil až do roku 1990. V tom istom roku odišiel za farára do Krupiny, neskôr do Očovej (1992) a od roku 1993 je farárom v Handlovej.60

HEGEDÜŠ GAŠPAR. Narodil sa 14. 7. 1942 v Dulovciach. Za kňaza bol vysvätený 14. 2. 1965 v Bratislave. Ako kaplán pôsobil v Novej Bani (1965), vo Zvolene (1966) a v Hriňovej (1969). Od roku 1969 bol správcom farnosti Sása a od roku 1972 v Krupine. Farnosť Oslany spravoval jeden rok (1990 – 1991), odkiaľ odišiel na invalidný dôchodok. Po zlepšení zdravotného stavu sa stal farárom v Sklených Tepliciach (1993) a v roku 1995 odišiel na zahraničné štúdiá. Od roku 1998 pôsobí v USA.61

ZÁHORSKÝ JÚLIUS. Narodil sa 20. 3. 1929 v Žiari nad Hronom. Za kňaza bol vysvätený 22. 6. 1969. Ako kaplán pôsobil v Handlovej (1969) a v Novej Bani (1970). Od roku 1973 bol správcom farnosti Lutila. V roku 1978 spravoval farnosť Vyhne a v roku 1984 Lovčicu – Trubín. Farárom v Oslanoch bol od roku 199162 až do 12. 10. 1997.63 Zomrel 16. 3. 2000 v 71. roku života a v 31. roku kňazstva v Charitnom dome v Beckove.64 Pochovaný je na cintoríne v Beckove.

HLAVÁČIK MIROSLAV. Narodil sa 11. 7. 1964 v Žiari nad Hronom. Za kňaza bol vysvätený 19. 6. 1993 v Kremnici. Ako kaplán pôsobil v Martine (1993) a v Novej Bani (1994). V roku 1996 sa stal farárom v Čereňanoch,65 odkiaľ excurendo spravoval aj farnosť Oslany (1997 – 1999).66 Počas jeho pôsobenia bola v Oslanoch postavená nová farská budova.67 V roku 1999 sa stal farárom vo farnosti Hriňová.68 Od roku 2004 je farárom a dekanom v Žiari nad Hronom.

MAŤKO PETER. Narodil sa 26. 1. 1973 v Martine. Za kňaza bol vysvätený 28. 6. 1997 v Martine. Ako kaplán pôsobil v Bojniciach (1997) a v Partizánskom (1998).69 Za administrátora vo farnosti Oslany bol ustanovený roku 1999 a pôsobil v nej dva roky.70 Z Oslian bol v roku 2001 preložený do farnosti Medzibrod.71

PÁRNIČAN PAVOL. Narodil sa 11. 12. 1952 v Bzovskej Lehôtke. Za kňaza bol vysvätený 17. 6. 1984 v Banskej Bystrici. Ako kaplán pôsobil v Detve (1984) a vo Zvolene (1985). Spravoval farnosť Očová (1986) a kostol svätej Alžbety v Banskej Bystrici (1990). Od roku 1992 bol pomocným duchovným v Detve a o rok neskôr aj jej správcom. Farárom bol v Priechode (1995) a v Medzibrode (1997), kde začal aj štúdium na Pápežskej teologickej akadémii (PAT) v Krakove (Poľsko), ktoré ukončil licenciátom z teológie v roku 2000. V tom istom roku začal prednášať sakrálne umenie na Teologickom inštitúte v Banskej Bystrici – Badíne.72 Vo farnosti Oslany pôsobil od roku 2001 do roku 2007.73 Počas pôsobenia v tejto farnosti získal na uvedenej akadémii v Krakove doktorát z histórie umenia.74

CEBO ONDREJ. Júl 2007 - Jún 2009.

PAVLÍK RUDOLF. Júl 2009 - Jún 2016.

MARKOVIČ BRANISLAV. Júl 2016 -

 

1 Porov. Monumenta Vaticana Historiam Regni Hungarie Illustrantia.–Rationes Collectorum Pontificiorum in Hungaria I., s. 190.

2 Porov. NÉMETHY, L.: Series Parochiarum et Parochorum Archi–Dioecesis Strigoniensis, s. 1059.

3 Porov. Schematismus historicus dioecesis Neosoliensis, s. 407.

4 Porov. NÉMETHY, L.: Series Parochiarum et Parochorum Archi–Dioecesis Strigoniensis, s. 867. Schematismus historicus dioecesis Neosoliensis, s. 369.

5 Porov. NÉMETHY, L.: Series Parochiarum et Parochorum Archi–Dioecesis Strigoniensis, s. 599.

6 Porov. BUCKO, V.: Reformné hnutie v arcibiskupstve ostrihomskom do r. 1564, s. 210; 221.

7 Porov. Schematismus historicus dioecesis Neosoliensis, s. 407.

8 Porov. NÉMETHY, L.: Series Parochiarum et Parochorum Archi–Dioecesis Strigoniensis, s. 548.

9 Porov. NÉMETHY, L.: Series Parochiarum et Parochorum Archi–Dioecesis Strigoniensis, s. 673.

10 Porov. NÉMETHY, L.: Series Parochiarum et Parochorum Archi–Dioecesis Strigoniensis, s. 483.

11 Porov. NÉMETHY, L.: Series Parochiarum et Parochorum Archi–Dioecesis Strigoniensis, s. 668.

12 Porov. NÉMETHY, L.: Series Parochiarum et Parochorum Archi–Dioecesis Strigoniensis, s. 780.

13 Porov. Necrologium Sacerdotum Archi–dioecesis Strigoniensis AB Anno 1737–1889, s. 220.

14 Porov. NÉMETHY, L.: Series Parochiarum et Parochorum Archi–Dioecesis Strigoniensis, s. 886.

15 Porov. NÉMETHY, L.: Series Parochiarum et Parochorum Archi–Dioecesis Strigoniensis, s. 469–470.

16 Porov. ZAREVÚCKY, A.: Katalóg kňazov, s. 9.

17 Porov. NÉMETHY, L.: Series Parochiarum et Parochorum Archi–Dioecesis Strigoniensis, s. 656.

18 Porov. ZAREVÚCKY, A.: Katalóg kňazov, s. 90.

19 Porov. NÉMETHY, L.: Series Parochiarum et Parochorum Archi–Dioecesis Strigoniensis, s. 979.

20 Porov. ZAREVÚCKY, A.: Katalóg kňazov, s. 189.

21 Porov. NÉMETHY, L.: Series Parochiarum et Parochorum Archi–Dioecesis Strigoniensis, s. 546.

22 Porov. Schematismus historicus dioecesis Neosoliensis, s. 406.

23 Porov. NÉMETHY, L.: Series Parochiarum et Parochorum Archi–Dioecesis Strigoniensis, s. 546.

24 Porov. ZAREVÚCKY, A.: Katalóg kňazov, s. 185.

25 Porov. ZAREVÚCKY, A.: Katalóg kňazov, s. 45.

26 Porov. BERCHTOLD, F.: Kanonická vizitácia, 1780, s. 5.

27 Porov. NÉMETHY, L.: Series Parochiarum et Parochorum Archi–Dioecesis Strigoniensis, s. 550.

28 Porov. RADVÁNI, H.: Slovenské učené tovarišstvo organizácia a členstvo 1792–1796, s. 80.

29 Porov. ZERDAHELY, G.: Kanonická vizitácia, 1805, b. X. 1.

30 Porov. ZAREVÚCKY, A.: Katalóg kňazov, s. 172.

31 Porov. ZAREVÚCKY, A.: Katalóg kňazov, s. 184.

32 Porov. ZAREVÚCKY, A.: Katalóg kňazov, s. 176.

33 Porov. KOLEKTÍV AUTOROV.: Oslany, s. 72.

34 Porov. ZAREVÚCKY, A.: Katalóg kňazov, s. 38.

35 Porov. ZAREVÚCKY, A.: Katalóg zosnulých kňazov Banskobystrickej diecézy od jej založenia, s. 109.

36 Porov. ZAREVÚCKY, A.: Katalóg zosnulých kňazov Banskobystrickej diecézy od jej založenia, s. 108.

37 Porov. Historia domus II., s. 26.

38 Porov. Schematismus Dioecesis Neosoliensis, 1894, s. 101.

39 Porov. ZAREVÚCKY, A.: Katalóg zosnulých kňazov Banskobystrickej diecézy od jej založenia, s. 44.

40 Porov. Historia domus II., s. 26.

41 Porov. ZAREVÚCKY, A.: Katalóg zosnulých kňazov Banskobystrickej diecézy od jej založenia, s. 44.

42 Porov. Schematismus Dioecesis Neosoliensis, 1894, s. 111.

43 Porov. ZAREVÚCKY, A.: Katalóg kňazov, s. 201.

44 Porov. ŠUCHTER, T.: 70. výročie založenia organizovaného športu v Oslanoch 1922-1992, s. 9.

45 Porov. Náhrobný kameň na cintoríne v Oslanoch.

46 Porov. LETZ, J.: Petic Peter. In: PAŠTEKA, J. A KOL.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, s. 1072–1073.

47 Porov. Rok 1938. Vymenovanie P. Petica za farára v Oslanoch. In: Historia domus III.

48 Porov. Schematismus dioecesis Neosoliensis. 1937, s. 132.

49 Porov. KOLEKTÍV AUTOROV.: Oslany, s. 72.

50 Porov. NÁNÁSSY, L, D.: Ľudská duša. Banská Bystrica: Kníhtlačiareň Ondreja Žabku, 1932, s. 7; 10.

51 Porov. Schematismus dioecesis Neosoliensis. Banská Bystrica: Typis Andreae Žabka, 1941, s. 136.

52 Porov. ZAREVÚCKY, A.: Katalóg zosnulých kňazov Banskobystrickej diecézy od jej založenia, s. 46.

53 Porov. ZAREVÚCKY, A.: Katalóg kňazov, s. 198.

54 Porov. Schematizmus Slovenských katolíckych diecéz, s. 47.

55 Porov. ZAREVÚCKY, A.: Katalóg zosnulých kňazov Banskobystrickej diecézy od jej založenia, s. 70.

56 Porov. Schematizmus Slovenských katolíckych diecéz, s. 48.

57 Porov. ZAREVÚCKY, A.: Katalóg zosnulých kňazov Banskobystrickej diecézy od jej založenia, s. 85.

58 Porov. Schematizmus Slovenských katolíckych diecéz, s. 192.

59 Porov. Schematizmus Banskobystrickej diecézy 2001, s. 123.

60 Porov. Schematizmus Banskobystrickej diecézy 2001, s. 136

61 Porov. Schematizmus Banskobystrickej diecézy 2001, s. 118–119.

62 Porov. BRENDZA, G.: Schematizmus banskobystrickej diecézy 1995. Partizánske: Expresprint, 1995, s. 115.

63 Porov. Rok 1997. In: Historia domus III.

64 Porov. Acta curiae episcopalis Neosoliensis 2/2000, s. 14.

65 Porov. Schematizmus Banskobystrickej diecézy 2001, s. 119.

66 Porov. KOLEKTÍV AUTOROV.: Oslany, s. 72.

67 Porov. Rok 1998. In: Historia domus III.

68 Porov. Schematizmus Banskobystrickej diecézy 2001, s. 119.

69 Porov. Schematizmus Banskobystrickej diecézy 2001, s. 131.

70 Porov. KOLEKTÍV AUTOROV.: Oslany, s. 72.

71 Porov. Rok 2001. In: Historia domus III.

72 Porov. Schematizmus Banskobystrickej diecézy 2001, s. 137.

73 Porov. KOLEKTÍV AUTOROV.: Oslany, s. 72.

74 Porov. Rok 2005. Ukončenie štúdia. In: Historia domus III.

9

Zavrieť   X

František z Assisi, diakon, zakladateľ rehole františkánov

Svätý

Sviatok: 4. október

* asi 1181 Assisi, Taliansko

† 3. október 1226 kostol Porciunkula, dnes bazilika Santa Maria degli Angeli pri Assisi

Atribúty: vlk, vtáky

Význam mena: slobodný (zast. nem.) alebo malý Francúz (francesco – z tal.)

Patronát: Patrón Talianska, ekológov, obchodníkov, chudobných, chromých, slepých, väzňov, stroskotancov, tkáčov, obchodníkov so súknom, krajčírov, sociálnych pracovníkov, ochrancov životného prostredia; proti moru a bolesti hlavy

František sa narodil v umbrijskom meste Assisi na úpätí hory Monte Subasio pravdepodobne v roku 1181. Jeho rodičmi boli zámožný obchodník so súknom Pietro di Bernardone a jeho manželka Giovanna, zvaná tiež Pica, ktorá pravdepodobne pochádzala z Provensálska. František bol pokrstený ako Giovanni (Ján), podľa Jána Krstiteľa. Avšak keď sa jeho otec vrátil z obchodnej cesty po Francúzsku, rozhodol sa zmeniť mu meno na Francesco („malý Francúz“), pretože nechcel, aby jeho syn mal niečo spoločné s Bohom, on chcel mať zo syna obchodníka, a chcel, aby už aj jeho meno naznačovalo obdiv k Francúzsku.

František získal pomerne dobré vzdelanie a vo svojej mladosti viedol bezstarostný život s dostatkom finančných prostriedkov. Bol neustále šťastný, okúzľujúci a rodený vodca. Ako rástol, stal sa vodcom skupiny mladých ľudí, ktorí trávili noci búrlivým životom. František sám povedal: „Žil som v hriechu.“ František napĺňal otcovu predstavu, zaľúbil sa do Francúzska. Páčili sa mu francúzske piesne, francúzske romance i potulní trubadúri, ktorí putovali Európou. Bol tiež dobrý v obchode. Ale František chcel viac, viac ako len bohatstvo. No nie svätosť. František chcel byť šľachticom. Vojna bola tým miestom, kde sa dá získať sláva, po ktorej túžil. V roku 1199 vypukla v Assisi občianska vojna medzi mešťanmi a šľachtou. Mladý František sa do vojny zapojil v meštianskych oddieloch. V roku 1202 vytiahlo Assisi do boja proti susednému mestu Perugia, kam sa uchýlila veľká časť assiskej šľachty. V novembri toho roku skončila vojna pre Assisi porážkou v bitke pri Collestrade a František padol spolu so svojimi spolubojovníkmi do zajatia, z ktorého ho musel vykúpiť jeho otec. V zajatí František ťažko ochorel. Keď po roku vychádzal z väzenia, mal za sebou viacero existenciálnych sklamaní: jeho mladíckym snom bolo stať sa široko-ďaleko známym rytierom, v boji však utrpel potupnú porážku; namiesto užívania si mládeneckej sily, životaschopnosti a bojovnosti sa vo svojich dvadsiatich rokoch musel vyrovnávať s telesnou slabosťou a chorobou. Po svojom návrate do Assisi a s postupne zlepšujúcim sa zdravotným stavom sa František ešte pokúsil nadviazať na svoj bezstarostný život. V roku 1204 sa chcel pridať do armády šľachtica Gautiera III. z Brienne, ktorý si pod záštitou pápeža Inocenta III. nárokoval na sicílske kráľovstvo. Keď už bol na ceste do Puglie, mal v Spolete niekoľko mystických snov, ktoré prehĺbili jeho duchovnú krízu, ochorel a vrátil sa do Assisi. Začal sa postupný proces jeho obrátenia. Začal sa vyhýbať svojim obľúbeným kratochvíľam a bohémskym priateľom. Začal viac času tráviť v modlitbe.

Jedného dňa pri potulke krajinou sa František, ktorý miloval krásu a nenávidel nepodarky, stretol sa s malomocným. Hoci mal odpudivý výzor a zapáchal, František zoskočil z koňa a pobozkal malomocnému ruku. Františka naplnila radosť. Ako odchádzal, chcel mu ešte zakývať, ale malomocný zmizol. Pochopil to ako test od Boha a on tým testom prešiel. V tejto dobe vykonal púť do Ríma, všetky svoje peniaze venoval ako milodar pri hrobe sv. Petra a spolu so žobrákmi sa postil pri vstupe do baziliky. Keď sa po svojom návrate modlil v kostole San Damiano, prehovoril k nemu Kristus z kríža. Trikrát zopakoval: „František, nevidíš, že sa môj dom rozpadá? Oprav ho!“ František si okamžite zadovážil stavebný materiál a začal opravovať kostol, v ktorom sa práve modlil. Neskôr podobne opravil aj dnes už neexistujúci kostol San Pietro della Spina a kostol Santa Maria degli Angeli neďaleko Assisi, známejší pod názvom Porciunkula. Na opravu kostolov a iné dobročinné účely si František bral finančné prostriedky z obchodu svojho otca. To viedlo k hádkam a dokonca k súdnemu sporu, pri ktorom Pietro Bernardone podal na svojho syna žalobu u miestneho biskupa Guida II. Pri súdnom pojednávaní, ktoré sa konalo na jar roku 1206 verejne na námestí, sa František vyzliekol donaha, dramaticky sa vzdal svojho dedičstva a zriekol sa svojho otca slovami: „Do dnešného dňa som ťa volal svojím otcom na tejto zemi, odteraz však chcem hovoriť: Otče, ktorý si na nebesiach.“ Od tej chvíle žil František v dobrovoľnej chudobe ako pustovník na okraji spoločnosti. 24. februára 1208 na sviatok sv. Mateja ho pri omši v kostole Santa Maria degli Angeli zaujala pasáž z Evanjelia podľa Matúša o vyslaní učeníkov: „Choďte a hlásajte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. […] Neberte si do opaskov ani zlato ani striebro ani peniaze; ani kapsu na cestu si neberte ani dvoje šiat ani obuv ani palicu…“ František pochopil tieto slová ako priamu a jednoznačnú výzvu žiť ako dvanásti Ježišovi učeníci, apoštoli (tzv. apoštolský život, lat. vita apostolica) a skromne zvestovať vieru. František sa považoval za kajúcnika, čo ho chránilo pred cirkevným prenasledovaním kvôli kacírstvu. Ako kajúcnik nabádal aj ostatných, aby milovali Boha, kajali sa za svoje hriechy a takto postupne priťahoval ďalších mladých ľudí, ktorí boli ochotní zdieľať s ním jeho spôsob života. Podľa tradície sa k nemu ako prví pripojili bohatý šľachtic Bernardo di Quintavalle a právnik Pietro Cattani. Podľa tradície sa František, Bernardo a Pietro pokúsili na základe náhodne vybraných evajeliových veršov zistiť, aké poslanie pre nich Boh pripravil. Ich životným programom sa takto stali tieto tri verše:

Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ (Mt 19,21)
A povedal im: „Na cestu si neberte nič: ani palicu ani kapsu ani chlieb ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte.“ (Lk9,3)
A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.“ (Lk 9,23)

Krátko po Bernardovi a Pietrovi sa k Františkovi pripojil aj brat Egidio, začiatkom roka 1209 bolo bratov už osem a neskôr sa k nim pripojili ďalší štyria. Žili jednoduchým životom v opustenej nemocnici Rivo Torto neďaleko Assisi; mnoho času však trávili putovaním hornatými krajmi Umbrie, vždy v dobrej nálade a so spevom nabádali ľudí k pokániu. Ešte na jar roku 1208 sa prví štyria bratia vydali na svoju prvú misiu: František a Egidio do kraja Marche, Bernardo a Pietro opačným smerom. Na jeseň odišli na druhú misiu, pri ktorej doputovali až do Rietského údolia. V zime Bernardo a Egidio navštívili Florenciu. V roku 1209 putoval František so svojimi jedenástimi nasledovníkmi do Ríma, aby tam pápeža Inocenta III. dobrovoľne požiadal o schválenie spôsobu života svojho malého spoločenstva, a to napriek tomu, že v dobe vojen proti kacírom bolo založenie nového náboženského hnutia vnímané veľmi skepticky. Prvé vydanie františkánskej reguly, ktorá bola vtedy pápežovi predložená, sa stratilo (v literatúre býva táto prvá františkánska regula označovaná po latinsky ako Regula primitiva). Z hľadiska cirkevného práva sa Františkovi podarilo svoju žiadosť šikovne obhájiť: svojich bratov označil za potulných kazateľov pokánia. Tých cirkev uznávala ako stav, zatiaľ čo proti ostatným chudobu hlásajúcim skupinám, akými boli napr. albigénci, valdénci a humiliáti, bojovala ako proti heretikom. V lete alebo na jeseň roku 1210 (podľa niektorých zdrojov už v roku 1209) získal František od pápeža ústne povolenie žiť v chudobe a kázať pokánie. Zaslúžil sa o to aj kardinál Ugolino, neskorší pápež Gregor IX. Podľa populárnej tradície nechcel Inocent Františka najprv vôbec prijať, presvedčil ho však sen, v ktorom videl rúcajúci sa kostol (cirkev), ktorý podopiera chudobný muž. Keď Františka prijal, spoznal v ňom muža zo svojho sna a jeho regulu schválil. Pápežské uznanie rehole bolo oficiálne zverejnené pravdepodobne až pred alebo počas Štvrtého lateránskeho koncilu v roku 1215, pretože po ňom bol vznik reholí na základe dovtedy neuznaných regúl (ako napr. Benediktova, Augustínova) zakázaný. Či bolo uznanie vyhlásené znovu ústne alebo už písomne nevedno. V tejto dobe musel František a jeho bratia opustiť svoje pôsobisko na Rivo Torto. Opát benediktínskeho kláštora na hore Subasio im zveril do užívania kostol Santa Maria degli Angeli (Porciunkulu), ktorý sa tak stal strediskom nového náboženského hnutia. V roku 1212 vznikol prvý františkánsky kláštor v Toskánsku neďaleko Cetony a mužská Rehoľa menších bratov. V tej dobe bol František vysvätený za diakona a ním zostal po celý život, pre svoju skromnosť a z úcty ku kňazstvu. František nebol reformátor; modlil sa za obrátenie k Bohu a poslušnosť Cirkvi. František musel počuť o úpadku Cirkvi, ale vždy sa správal k Cirkvi a jej ľuďom s najväčším rešpektom. Keď mu raz niekto rozprával o kňazovi, ktorí verejne žije so ženou a pýtal sa Františka, či sú platné sviatosti z rúk takéhoto kňaza, František prišiel k tomuto kňazovi, pokľakol si pred ním, pobozkal mu ruky – pretože tie ruky drží Boh.

V roku 1212 prichádza za ním Klára – assiská šľachtičná, ktorá túži kráčať za Kristom v jeho šľapajach. Spolu s Františkom zakladajú rád chudobných panien, ktoré sa neskôr nazvú klariskami. Pre ľudí žijúcich vo svete zakladá sv. František roku 1221 svetský tretí rád. Tak dal laickým mužom a ženám možnosť uskutočňovať v občianskom živote evanjeliové rady. Z tohto hnutia vyšli neskôr mnohí laickí apoštoli a mnohí svätí. František odporúčal sebe i veriacim dôsledne prežívať evanjelium. Mal veľkú lásku k Eucharistii. Na Vianoce 1223 adoruje Krista v jasliach v Grecciu, kde pripravil „živý betlehem“ a takto dal základ vianočnej tradícii. Za Ježišom kráča aj na Kalváriu, ktorou sa pre neho stal vrch Alverno. To bola predzvesť neskoršej krížovej cesty.

Sám František mal účasť na Kristovom utrpení aj inou veľkou milosťou, keď počas zjavenia 14. septembra 1224 mu ukrižovaný Ježiš vtisol krvavé znaky utrpenia – stigmy. Je to prvý známy prípad stigmatizácie v dejinách Cirkvi. V tom čase František takmer oslepol a naplnený radosťou skladá Pieseň „brata Slnka“. Františkovo bratstvo zahŕňalo všetko Božie stvorenstvo. Veľa bolo popísané o Františkovej láske k prírode, ale jeho vzťah bol viac ako len to. My hovoríme o niekom, že miluje prírodu a to znamená, že trávi svoj voľný čas v lese a obdivuje jeho krásu. Ale František skutočne cítil, že príroda, všetko Božie stvorenstvo, je časť jeho bratstva. V jednej známej historke, keď sa František modlil medzi stovkami vtákov a vzdával vďaku Bohu za odev, slobodu i starostlivosť o nich, vtáci stáli, kým sa medzi nimi prechádzal, odleteli až keď im povedal, že môžu ísť. Ľudia boli spočiatku nedôverčiví k týmto bratom, ktorí verne nasledujúc Evanjelium, oblečení len v handrách, hovoria o Božej láske. Ľudia dokonca utekali pred nimi zo strachu, aby sa nenakazili týmto čudným bláznovstvom. Nechápali, prečo sú naplnení neustálou radosťou a oslavovaním života, keď sú bosí a oblečení do žobráckych handier. A pýtali sa: Ako môže človek, ktorý nič nemá, byť šťastný? Ako môžu zdraviť s úsmevom ľudí, ktorí po nich hádžu skaly? Veľa pracovali a žobrali, keď museli. Ale František im nedovolil prijať peniaze. Keď sa biskup zhrozil, aký ťažký život si vybrali, František mu odpovedal: Ak by sme vlastnili hocijaký majetok, potrebovali by sme zbrane a zákony, aby sme ich mohli ochrániť. Pre Františka bolo vlastnenie smrťou pre lásku. František zdôvodňoval svoj postoj: Čo môžeš urobiť človeku, ktorý nič nemá? Čo ukradneš človeku, čo nič nevlastní? Nemôžeš zruinovať človeka, ktorý nenávidí prestíž. Boli skutočne slobodní.

František bol veľmi priamy. Keď putoval do Sýrie k moslimom počas piatej križiackej výpravy, rozhodol sa pre jednoduchú vec. Počas bojov šiel rovno za sultánom, aby prosil o mier. Keď bol so svojimi bratmi zajatý, bolo naozaj zázrakom, že neboli zabití. Namiesto toho bol František privedený pred sultána, ktorý bol očarený Františkom a jeho modlitbami. Sultán mu povedal: „Ja môžem konvertovať na tvoju vieru, ktorá je skutočne krásna, ale my obaja by sme boli zabití.“ Františka však stihlo prenasledovanie a mučenie – nie však medzi moslimami, ale medzi vlastnými bratmi. Keď sa vrátil do Talianska, počet členov ich bratstva sa rozmnožil na 5000 za 10 rokov. Nastal tlak, aby toto spoločenstvo bolo kontrolované a prispôsobené vtedajším štandardom. Ľudí poburovala ich prílišná chudoba. Posledné roky Františkovho života boli naplnené utrpením a ponížením.

Pozemský život sv. Františka sa končí večer 3. októbra 1226, čo ale podľa vtedajšieho počítania času sa počítalo už k nasledujúcemu dňu, preto sa jeho sviatok slávi 4. októbra. V roku 1228 ho pápež Gregor IX. vyhlásil za svätého a v roku 1939 ho pápež Pius XII. vyhlásil za patróna Talianska. V roku 1980 ho Ján Pavol II. vyhlásil za patróna ekológov.

zdroj: zivotopisysvatych.sk

Zavrieť   X