Please activate JavaScript! — Or click here for the SiteMap.

PRÍKLADY ZÁPISOV VYHĽADÁVANIA V BIBLII

VÝRAZ S VARIÁCIAMI PRED AJ ZA  ján Nájde verše, kde sa vyskytuje výraz Ján, ale aj výrazy s tým istým koreňom pred aj za slovom, napr. Ján, Jánovi, svätojánsky ...  = *ján*
VÝRAZY SO ZADANÝM KOREŇOM ZA pali* Nájde všetky verše, kde sa vyskytujú výrazy palica atď. Nie však výrazy kopali, stúpali ... 
VÝRAZY SO ZADANÝM KOREŇOM PRED *pali Nájde všetky verše, kde sa vyskytujú výrazy kopali, stúpali atď. Nie však výrazy palica, palina ... 
PRESNÝ VÝRAZ "ján" Nájde verše, kde sa vyskytuje presne zadaný výraz Ján, teda aj verše kde sú pri výraze nealfanumerické znaky, napr. Ján: Ján. Ján? ...
PRESNÁ FRÁZA "ján povedal" Nájde všetky verše, kde sa vyskytuje presne zadaná fráza. Nezáleží pri tom na veľkosti písmen, teda môže sa napísať aj "Ján povedal"
VÝRAZY SÚČASNE SA VYSKYTUJÚCE VO VERŠI ján+ježiš+pet Nájde verše, kde sú všetky výrazy súčasne aj s ich variantmi, napr. Jánovi, Jánovom, svätojánsky, Ježišovi, Peter, Petra, Petrovi ...
KEĎ SA VYSKYTUJE VO VERŠI JEDEN Z VÝRAZOV ján ježiš peter Nájde verše, kde sa vyskytuje jeden z výrazov, ale aj slová s daným koreňom, napr. Ján, Jána, Jánovi, svätojánsky, Ježiš, Ježišovi ...
     
 

 PRÍKLADY ZÁPISOV BIBLICKÝCH SÚRADNÍC

VERŠ Jn 1,1 Zobrazí prvý verš prvej kapitoly Jánovho evanjelia
SPOJITÝ ROZSAH VERŠOV Jn 1,1-5 Zobrazí verše 1-5 prvej kapitoly Jánovho evanjelia
SPOJITÝ ROZSAH CEZ VIAC KAPITOL Jn 1,2-2,6 Zobrazí verše od Jn 1,2 po Jn 2,6
NESPOJITÉ VERŠE Jn 1,1.5.7 Zobrazí verše 1, 5, 7 prvej kapitoly Jánovho evanjelia
NESPOJITÉ VERŠE Z RÔZNYCH KAPITOL Jn 1,1;2,3 Zobrazí prvý verš prvej kapitoly a tretí verš druhej kapitoly Jánovho evanjelia
KOMBINOVANÝ ROZSAH VERŠOV Jn 1,1-5.10 Zobrazí verše 1-5 a 10 prvej kapitoly Jánovho evanjelia
KOMBINOVANÉ KNIHY Jn 1,1-5; Gn 1,1 Zobrazí verše 1-5 prvej kapitoly Jánovho evanjelia a 1. verš 1. kapitoly knihy Genezis
KAPITOLY Jn 1 Zobrazí prvú kapitolu Jánovho evanjelia
SPOJITÉ ROZSAHY KAPITOL Jn 1-3 Zobrazí prvú až tertiu kapitolu Jánovho evanjelia
NESPOJITÉ ROZSAHY KAPITOL Jn 1.3.5 Zobrazí prvú, tertiu a piatu kapitolu Jánovho evanjelia

 

  • späť
Zavrieť   X

Uršuľa Ledóchowska, zakladateľka rehoľného spoločenstva

Svätá

Sviatok: 29. máj

* 17. apríl 1865, Loosdorf, Rakúsko

† 29. máj 1939, Rím, Taliansko

Uršuľa Ledóchowska patrila do rodiny, ktorá dala Cirkvi troch významných ľudí. Jej staršia sestra Mária Terézia bola zakladateľkou rehoľnej spoločnosti sv. Petra Klavera a uctieva sa ako blahoslavená. Ich brat Vladimír Ledóchowski bol 27 rokov generálnym predstaveným jezuitskej rehole. Pod jeho vedením počet členov a ustanovizní v reholi silno vzrástol.

Ich otec Anton Ledóchowski pochádzal z poľského šľachtického rodu, matka Jozefína bola zo Švajčiarska. Rodina bývala v rakúskej obci Loosdorf neďaleko mesta Sankt Pölten. Tam sa narodila aj Júlia Mária (tak sa volala Uršuľa krstným menom) 17. apríla 1865.

Do základnej školy chodila v rodnej obci. Na ďalšie štúdiá ju dali rodičia do ústavu anglických panien v Sankt Pöltene. Tam vynikala nielen nábožnosťou a dobrými mravmi, ale aj výsledkami v štúdiu tak, že jej meno zapísali do „zlatej knihy“ školy.

V r. 1883 sa rodina presťahovala do Lipnice Murowanej (pri Krakove) v Poľsku, kde otec kúpil majetok. 18-ročná Júlia mu pomáhala v administratívnych veciach. Okrem toho sa venovala zamestnancom, ktorí pochádzali z najnižšej spoločenskej vrstvy poľnohospodárskych robotníkov. Učila ich čítať a písať, vysvetľovala im katechizmus a privádzala ich k praktickému náboženskému životu. Chudobným pomáhala aj hmotne.

V r. 1885 vypukla v tom kraji nákaza kiahní. Ochorel aj otec a sestra Mária Terézia. Júlia Mária ich obetavo opatrovala. Mária Terézia vyzdravela; ostali jej iba jazvy po kiahniach. Avšak otec neprežil ťažkú chorobu. Júlia Mária si od neho pred smrťou vyžiadala dovolenie, aby smela vstúpiť do kláštora. A keď pomohla usporiadať rodinné veci, vstúpila do krakovského kláštora sestier uršulínok 18. aug. 1886.

V reholi prijala meno Uršuľa, ktorým sa odvtedy označovala. Po skončení noviciátu a zložení rehoľných sľubov ju zaradili ako vychovávateľku do školy, ktorá bola pri uršulínskom kláštore. V r. 1904 sa Uršuľa stala predstavenou kláštora. Usilovala sa uviesť do života smernice, ktoré vtedy vydal pápež Pius X. Aby vyšla v ústrety potrebám času, v Krakove založila dievčenské univerzitné kolégium, ktoré viedli rehoľné sestry. Bolo to prvé kolégium tohto druhu v Poľsku.

Keď prestala byť predstavenou v Krakove, na žiadosť pápeža Pia X. prevzala vedenie katolíckeho dievčenského internátu v ruskom Petrohrade, ku ktorému založila pobočku pri Fínskom zálive. Aby mohla čo najlepšie slúžiť nielen dievčatám, ale aj ostatným obyvateľom tých krajov, naučila sa plynne hovoriť po rusky aj po fínsky.

Na začiatku prvej svetovej vojny ju vykázali z ruských území. Vtedy sa vydala na cesty po Škandinávii, ktorá nebola zasiahnutá vojnou, a tam zbierala peniaze pre utečencov. Pri Aalborgu v Dánsku sa istý čas spolu so svojimi rehoľnými sestrami starala o poľské siroty.

Po vojne sa usilovala spojiť svoj petrohradský kláštor s úniou uršulínskych kláštorov, ktorá vtedy vznikala v Poľsku. Keď sa to nepodarilo, na radu svojho brata Vladimíra a apoštolského nuncia Achilla Rattiho, neskoršieho pápeža Pia XI., založila nový rehoľný inštitút, nazvaný „Uršulínky trpiaceho Ježišovho Najsvätejšieho Srdca“ (Ursulinae Ss. Cordis Jesu Agonizantis).

S konečnou platnosťou ho schválil pápež Pius XI. 21. nov. 1930. Sestra Uršuľa sa stala generálnou predstavenou novej rehoľnej spoločnosti.

Nová rehoľná ustanovizeň sa rozširovala spočiatku vo východnom Poľsku a vo Francúzsku, neskôr aj na iných miestach. Matka Uršula Ledóchowska spájala pri vedení rehole nadpriemernú inteligenciu so zmyslom pre aktuálne potreby doby a miest, v ktorých pôsobili jej sestry. Sama im bola vzorom Bohu zasväteného a Cirkvi oddaného života.

Zomrela v Ríme po ťažkej, hrdinsky znášanej chorobe 29. mája 1939.

Počas celého života sa vyznačovala apoštolskou horlivosťou a duševnou pohodou. Zomrela v Ríme 29. mája 1939. V 1983 roku ju pápež Ján Pavol II. blahorečil a v roku 2003 vyhlásil za svätú.

zdroj: zivotopisysvatych.sk

Zavrieť   X